Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin

Zgodnie z art. 36a ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w Krapkowickiej Pływalni DELFIN Sp. z o.o. prowadzony jest „Jawny rejestr zbiorów danych osobowych”.

Rejestr udostępniany jest do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych w Krapkowicach, przy ul. Wrzosów 2  

 

 

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY ( od września 2018r. do czerwca 2019r.) - pływalnia DELFIN w Krapkowicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz.1412 z późn. zm.) oraz§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza , że:

WODA NA PŁYWALNI, W TYM WODA DOPROWADZANA NA PŁYWALNIĘ, SPEŁNIA WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE I FIZYKOCHEMICZNE, I ODPOWIADA WYMAGANIOM SANITARNYM.

 

 

REGULAMIN dla osób korzystających z Pływalni „DELFIN” w Krapkowicach


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Pływalnia DELFIN jest obiektem Gminy Krapkowice.
 2. Pływalnia czynna jest codziennie od 6.00 do 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 22.00. Ostatnie wejście ustala się na godzinę 21.15
 3. Pływalnia jest zamknięta lub ma zmienione godziny otwarcia:
  a. w dniach organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych (ogłaszanych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej pływalni),
  b. w niektórych dniach świątecznych (wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej pływalni),
  c. w dniach wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.
 4. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.
 5. Wstęp na pływalnię dozwolony jest osobom posiadającym ważną kartę wstępu, karnet lub bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem karty wstępu (biletu) zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.
 7. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: a.palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,
  a. palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,
  b. spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi (kawiarnia),
  c. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  d. wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  e. prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody zarządcy obiektu jak też posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
 10. Zabrania się wstępu na teren hali basenowej osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lubinnych środków odurzających,
 11. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Pływalni posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do regulaminów.
 12. Użytkownikom Pływalni zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia.


II.ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU

 1. Przed wejściem do tzw. strefy mokrej użytkownicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe (klapki).
 2. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 3. Na hali basenowej obowiązuje:
  a. kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
  b. mężczyźni – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni (przylegające do ciała).
 4. Zaleca się używanie czepków.
 5. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z obiektu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Na teren hali basenowej zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami opatrunkowymi i z bandażami.
 8. Kierownictwu obiektu i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem z obiektu.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 10. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 11. Na jednym torze może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób.
 12. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników WOPR.
 13. Na halach basenowych kategorycznie zabrania się:
  a. pozostawiania małych dzieci bez opieki
  b. biegania po płycie basenu,
  c. skoków do wody (z wyłączeniem treningu pływackiego),
  d. wnoszenia przedmiotów szklanych,
  e. załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  f. pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych
  g. posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii lub dewocjonaliów)
  h. utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni
  i. spożywania żywności oraz żucia gumy,
  j. używania przyniesionego sprzętu pływającego pontonów, materaców,
 14. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody wraz z opuszczeniem obiektu włącznie.
 15. Wszyscy znajdujący się na terenie hal basenowych muszą podporządkować się nakazom ratowników  pełniących dyżur.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za wstęp pobierana jest za jedną godzinę, według cennika..
 2. Po upływie pierwszej godziny (60 min na basenie + 10 minut na przebranie) pobiera się opłatę naliczaną minutowo proporcjonalnie do ceny biletu.
 3. Faktury za usługi świadczone przez Pływalnię można otrzymać jedynie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, do 7 dni od daty sprzedaży.
 4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z kluczykiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu, które nie zostały zdeponowane w wyznaczonych do tego miejscach.
 3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 4. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,   instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny, jacuzzi, zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE            Opiekun grupy

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.

 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.

 6. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.

 1. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 2. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.

 3. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

 4. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.

 5. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 6. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach:

  • szatni, 

  • natrysków,

  • hali basenowej.

 7. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

     14. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się  bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na  terenie obiektu.

     15. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

     16. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.

     17. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej  przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

     18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich  uczestników i sam był przez nich widziany.

     19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

      20. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.

      21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi lub kierownikowi pływalni i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.

      22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.

      23. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy,       obowiązujących na terenie pływalni przepisów.

      24. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.

      25. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu - opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i  stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

    26. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik  pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE      Uczestnicy grupy zorganizowanej

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

 4. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 5. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE         instruktor prowadzący zajęcia

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

 1. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

 1. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

 2. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania wymaganych uprawnień w tym zakresie i okazać je na żądanie kierownictwa pływalni.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

 2. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.

 3. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 4. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.

 5. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:

 1. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.

 2. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

 3. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.

 4. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

 5. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.

 2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

 

Wersja XML